คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 5 พ.ค. 65 / อ่าน 46  / 


  โครงการเสวนาวิชาการและยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์  อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการแสดงที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๔ สาขาศิลปะการแสดง (โนรา) เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready