ม.ทักษิณ

การรับบุคคลเข้าศึกษา

โครงการเด่น

ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิดชูเกียรติ อาจารย์และบุคลากร

เชิดชูเกียรติ นิสิต

หลักสูตรที่เปิดสอน


ศูนย์สร้างสรรค์

รอบรั้ว We ARTS

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready