คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  หน้าหลัก    l    ติดต่อ    
 

ผู้บริหาร/บุคลากร
      สาขาวิชาทัศนศิลป์
 

 
อาจารย์ชลธิดา เกษเพชร
ประธานสาขาวิชาทัศนศิลป์

 
อาจารย์ธวิท วงษ์พลาย
อาจารย์

 
อาจารย์ชิโนรส รุ่งสกุล
อาจารย์

 
อาจารย์นันทวุฒิ สิทธิวัง
อาจารย์

 
อาจารย์สมโภชน์ ศรีวรรณ
อาจารย์

 
อาจารย์พัทธา ผดุงสุนทรารักษ์
อาจารย์

 
อาจารย์นนทิยา วโรทัย
อาจารย์

 
อาจารย์ดำรงค์ ชีวะสาโร
อาจารย์

 
อาจารย์พลัฏฐ์ ยิ้มประเสริฐ
อาจารย์

 
อาจารย์วิเชษฐ์ จันทร์คงหอม
อาจารย์

 
อาจารย์ยอดชาย พรหมอินทร์
อาจารย์

 
อาจารย์ชัยรัตน์ แสงทอง
อาจารย์

 
อาจารย์มณี มีมาก
อาจารย์

 
อาจารย์เกียรติภูมิ งามชมภู
อาจารย์

  
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ