คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  หน้าหลัก    l    ติดต่อ    
 

ผู้บริหาร/บุคลากร
      คณะผู้บริหาร
 

 
อาจารย์ชิโนรส รุ่งสกุล
คณบดี

 
อาจารย์ดร.ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ
รองคณบดี

 
อาจารย์นันทวุฒิ สิทธิวัง
รองคณบดี

  
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ