คณะศิลปกรรมศาสตร์
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
ติดต่อ / Q&A
ที่อยู่คณะศิลปกรรมศาสตร์
Q&A ถามตอบอัตโนมัติ
Facebook
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์
ระบบจัดการข้อร้องเรียน/การทุจริต
 
Q&A ถามตอบอัตโนมัติ กลับหน้าหลัก

1. คณะศิลปกรรมศาสตร์เปิดสอนสาขาวิชาอะไรบ้าง ?
  ตอบ : คณะศิลปกรรมศาสตร์เปิดสอน 2 หลักสูตร 5 สาขาวิชาได้แก่ หลักสูตร ดุรยางคศาสตร์บัณฑิต (ดศ.บ.) - สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล - สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย หลักสูตรศลปกรรมศาสตร์บัณฑิต (ศป.บ.) - สาขาวิชาทัศนศิลป์ - สาขาวิชาศิลปะการแสดง - สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ
   
2. การรับนิสิตในระบบ TCAS มีกี่รอบ ?
  ตอบ : สามารถดูข้อมูลได้ที่ ภารกิจรับนิสิต ที่ https://admission.tsu.ac.th/entrance/applicant/search.jsp หรือ โทร 074-317612
   
3. การสอบเข้าศึกษาต่อมีการสอบปฏิบัติ หรือไม่ ?
 

ตอบ : ทุกสาขาวิชาในคณะศิลปกรรมศาสตร์มการสอบปฏิบัติในการเข้า ศึกษาต่อ ยกเว้น TCAS รอบที 1 (Portfolio)

   
4. ค่าเทอมของแต่ละสาขาวิชา?
 

ตอบ : ค่าเทอมเหมาจ่าย ภาคเรียนละ 12,000 บาท

   
5. คณะศิลปกรรมศาสตร์มีการเปิดสอน หลักสูตรระยะสั้นหรือไม ?
 

ตอบ : ​​​ยังไม่มีการเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น แต่จะมีโครงการอบรม/ บริการวิชาการ ในแต่ละปีการศึกษา สามารถติดตามรายละเอียด ได้ทาง www.art.tsu.ac.th หรือ Facebook : Fineart Tsu

   
6. เรียนจบแล้วประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง ?
 

ตอบ : ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://art.tsu.ac.th/page_detial_menu.php?idm=2&mid=402

   
7. ช่องทางการติดต่อคณะศิลปกรรมศาสตร์ ?
  ตอบ : หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 074-317619 เว็บไซต์www.art.tsu.ac.th Facebook : Fineart Tsu เพจ : คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ
   
  - ส่งคำถาม ข้อเสนอแนะ เพิ่มเติมได้ที่นี่ -