คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
งานวิจัย/สร้างสรรค์
งานวิจัย
งานสร้างสรรค์
ผลงานวิจัย
แหล่งทุนวิจัย/งานสร้างสรรค์
ประกาศคณะศิลปกรรม
แบบฟอร์ม
 
ประกาศคณะศิลปกรรม กลับหน้าหลัก

หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตอบแทนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม วิชาการระดับชาติและนานาชาติหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1)
    รายละเอียด

- หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ

  รายละเอียด