คณะศิลปกรรมศาสตร์
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
บริการข้อมูล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การจัดการความรู้
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารความเสี่ยง
การประกันคุณภาพ
บริการวิชาการ
ส่งมคอ.(สำหรับอาจารย์)
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
งานการเงิน พัสดุและงบประมาณ
คู่มือการปฏิบัติงาน/Flow chart
แบบสำรวจ รับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ คณะศิลปกรรมศาสตร์
พรบ. กฏหมาย ข้อบัญญัติต่างๆ
การส่งเสริมความโปร่งใส/ป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ตำราจิตรกรรมไทยประเพณี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานการประชุมคณะฯ
เผยแพร่การแสดงเจตจำนงสุจริตและการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของอธิการบดี
รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
 
รายงานการประชุมคณะฯ กลับหน้าหลัก

ปี 2562

- รายงานการประชุม ครั้งที่ 1.2562

- รายงานการประชุม ครั้งที่ 2.2562

- รายงานการประชุม ครั้งที่ 3.2562

- รายงานการประชุม ครั้งที่ 4.2562

- รายงานการประชุม ครั้งที่ 5.2562

- รายงานการประชุม ครั้งที่ 6.2562

- รายงานการประชุม ครั้งที่ 7.2562

- รายงานการประชุม ครั้งที่ 8.2562

- รายงานการประชุม ครั้งที่ 9.2562

- รายงานการประชุม ครั้งที่ 10.2562

- รายงานการประชุม ครั้งที่ 11.2562

ปี 2563

- รายงานการประชุม ครั้งที่ 1.2563

- รายงานการประชุม ครั้งที่ 2.2563

- รายงานการประชุม ครั้งที่ 3.2563

- รายงานการประชุม ครั้งที่ 4.2563

- รายงานการประชุม ครั้งที่ 5.2563

- รายงานการประชุม ครั้งที่ 6.2563