คณะศิลปกรรมศาสตร์
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
บริการข้อมูล
การจัดการความรู้
งานนโยบายและแผน
การบริหารความเสี่ยง
การประกันคุณภาพ
บริการวิชาการ
ส่งมคอ.(สำหรับอาจารย์)
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
งานการเงิน พัสดุและงบประมาณ
คู่มือการปฏิบัติงาน/Flow chart
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แบบสำรวจ รับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ คณะศิลปกรรมศาสตร์
พรบ. กฏหมาย ข้อบัญญัติต่างๆ
แจ้งเวียน/เผยแพร่ บุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์ให้รับทราบและถือปฏิบัติ
แนวปฏิบัติการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ตำราจิตรกรรมไทยประเพณี
 
แจ้งเวียน/เผยแพร่ บุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์ให้รับทราบและถือปฏิบัติ กลับหน้าหลัก

- แนวปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต

- แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- แจ้งบุคลากรรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต ม.ทักษิณ ติดตามรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต มหาวิทยาลัยทักษิณ ติดตามรอบ 6 เดือน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

- แจ้งบุคลากรแนวปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต

- แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- แจ้งบุคลากรรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต ม.ทักษิณ ติดตามรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต มหาวิทยาลัยทักษิณ ติดตามรอบ 6 เดือน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562