คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
บริการข้อมูล
การจัดการความรู้
งานนโยบายและแผน
การบริหารความเสี่ยง
การประกันคุณภาพ
บริการวิชาการ
ส่งมคอ.(สำหรับอาจารย์)
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
งานการเงิน พัสดุและงบประมาณ
คู่มือการปฏิบัติงาน/Flow chart
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แบบสำรวจ รับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ คณะศิลปกรรมศาสตร์
พรบ. กฏหมาย ข้อบัญญัติต่างๆ
แจ้งเวียน/เผยแพร่ บุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์ให้รับทราบและถือปฏิบัติ
แนวปฏิบัติการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ตำราจิตรกรรมไทยประเพณี
 
พรบ. กฏหมาย ข้อบัญญัติต่างๆ กลับหน้าหลัก

- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

- เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558

- กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2552

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559

- ระเบียบว่าด้วยกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2559

- ระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ  ว่าด้วยการให้บริการวิชาการ พ.ศ. 2559

- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

- ระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย  การบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัยทักษิณ

   พ.ศ. 2551

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย  การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยทักษิณ

   พ.ศ. 2557

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ  ว่าด้วย จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

   พ.ศ. 2557

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ  ว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์

  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2558

- กำหนดวงเงิน

- กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนประกอบการ

- กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- อัตราค่าจ้างให้บริการออกแบบ

- ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ

- ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง กำหนดมาตรการให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานหรือให้ข้อเสนอแนะในพันธกิจของมหาวิทยาลัย

- ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวปฏิบัติในการเปิดหลักสูตรใหม่ การปรับปรุงหลักสูตร และการปิดหลักสูตร พ.ศ.2558

- ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง กำหนดมาตรการให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสังเกตการณ์ของการจัดซื้อจัดจ้าง

- ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนกรณีการจัดซื้อจัดจ้าง และแนวทางการตรวจสอบผู้มีหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ยื่นข้อเสนอ

- ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ

- ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียน พ.ศ.2561

- ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงานและการรับสินบน พ.ศ. 2561

- ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง มาตรฐานจริยธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน พ.ศ. 2560

- ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง มาตรฐานจริยธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน พ.ศ.2560

- ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง มาตรการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2561

- แจ้งบุคลากรแนวปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต