คณะศิลปกรรมศาสตร์
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
ยุทธศาสตร์การบริหาร
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์
การดำเนินงานตามเกณฑ์ ExPEx
การบริหารความสี่ยง
การดำเนินงานด้านการเงินและพัสดุ
การควบคุมภายใน
รายงานการประชุม
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ กลับหน้าหลัก

1.แผนกลยุทธ์คณะศิลปกรรมศาสตร์

    แผนกลยุทธ์คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2563-2567

    แผนกลยุทธ์คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2562-2566

    แผนกลยุทธ์คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2561-2565

2.แผนดำเนินงานประจำปี

    แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

    แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564รอบ 6 เดือน

4. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

     รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

     รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564