คณะศิลปกรรมศาสตร์
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
ยุทธศาสตร์การบริหาร
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์
การดำเนินงานตามเกณฑ์ ExPEx
การบริการความสี่ยง
การดำเนินงานด้านการเงินและพัสดุ
การควบคุมภายใน
รายงานการประชุม
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ กลับหน้าหลัก