คณะศิลปกรรมศาสตร์
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
แนะนำคณะ
ประวัติ
พันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยม
สัญลักษณ์ประจำคณะ/สีประจำคณะ
โครงสร้างคณะศิลปกรรมศาสตร์
ผู้บริหาร/บุคลากร
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร(แผ่นพับ)
วีดีทัศน์ แนะนำหลักสูตร คณะศิลปกรรมศาสตร์
 
 
ผู้บริหาร/บุคลากร กลับหน้าหลัก
    คณะผู้บริหาร
   

ผู้บริหาร

ผศ.ดร.ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
โทร: 1710/ e -mail: pthai_6@hotmail.com

 

 

                                    

อาจารย์พัทรา ผดุงสุนทรารักษ์
รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ
      และชุมชนสัมพันธ์
โทร: / e -mail: patarapadung@gmail.com
 
    ผศ.ดร.ประหยัด ศุภจิตรา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
โทร: / e -mail: yat_osk114@hotmail.com
   
  อาจารย์รัชกฤต ภาณุอัครโชค
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์
       และสื่อสารองค์กร
โทร: / e -mail: Ratchakrittsu@gmail.com
    นางสาวสุวารี  คลองโคน
        หัวหน้าสำนักงาน
โทร: / e -mail: K_suwaree@hotmail.com