คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
แนะนำคณะ
ประวัติ
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
สัญลักษณ์ประจำคณะ/สีประจำคณะ
โครงสร้างคณะศิลปกรรมศาสตร์
ผู้บริหาร/บุคลากร
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร(แผ่นพับ)
วีดีทัศน์ แนะนำหลักสูตร คณะศิลปกรรมศาสตร์
 
 
ผู้บริหาร/บุคลากร กลับหน้าหลัก
    คณะผู้บริหาร
   

ผู้บริหาร

ผศ.ดร.ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
โทร: 1710/ e -mail: 

 

 

                                    

อาจารย์พัทรา ผดุงสุนทรารักษ์
รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ
      และชุมชนสัมพันธ์
โทร: / e -mail: 
 
    ผศ.ดร.ประหยัด ศุภจิตรา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
โทร: / e -mail: 
   
      ดร.ธนภรณ์ แสนอ้าย
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
           การศึกษา
โทร: / e -mail: 
 อาจารย์รัชกฤต ภาณุอัครโชค
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์
       และสื่อสารองค์กร
โทร: / e -mail: