คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
แสดงความยินดี / เชิดชูเกียรติ
เริ่มแสดง :: 21 ต.ค.62 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : แสดงความยินดีผศ.ดร.ธนภรณ์ แสนอ้าย
 
     

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ธนภรณ์  แสนอ้าย ที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง จากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 10/2562 ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2561